การทำธุรกิจนั้น ต้องมีการวางแผน และที่สำคัญที่สุดคือการดูแลลูกค้าอย่างดีเยี่ยม

การทำธุรกิจนั้น เป็นการแก้ปัญหาที่มีอยู่ในมนุษย์ หรือที่เราเรียกว่าลูกค้า

ธุรกิจการศึกษา เป็นการจัดการศึกษา

  ธุรกิจการศึกษา เป็นการจัดการศึกษาซึ่งเอกชนเป็นหน่วยรับภาระการจัดการการศึกษาทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอุดมศึกษา การจัดการดังกล่าวจำเป็นต้องให้ผู้เรียนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการเรียนทั้งหมดสำหรับบางความรู้จะเน้นธุรกิจการศึกษาระดับอุดมศึกษาเท่านั้น รูปแบบของธุรกิจการศึกษาอาจจะจัดในรูปของหลักสูตรระยะสั้น ระยะยาว เป็นทางการ กึ่งทางการโดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้ารับการศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ กระบวนการ และความชำนาญในศาสตร์ใดก็ได้ ดังนั้นจึงมีตั้งแต่โรงเรียนกวดวิชา ซึ่งอาจจะไม่มีสถานที่ของตนเองเป็นการเช่าสถานที่ ห้องเรียนเพียงห้องสองห้องไปจนกระทั่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีเนื้อที่หลายร้อยไร่ ต้องการเรียนหลากหลายมีผู้เรียนนับหมื่นคน การจัดการการศึกษาไม่ว่ารูปแบบใดจะต้องมีการขออนุญาตมีหน่วยงานที่ควบคุมมาตรฐาน หลักสูตร กระบวนการหรือมีใบอนุญาตให้จัดตั้ง ผู้ที่อยู่นอกวงการการศึกษาบางครั้งอยากตั้งสถานศึกษาขึ้น ด้วยคิดว่าเป็นธุรกิจที่มั่นคง เพราะคนเราต้องพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว นอกจากนี้การศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต และมีคนในประเทศอีกมากมายที่ต้องการรับการศึกษา ดังนั้น ถ้าทำธุรกิจทางการศึกษาก็จะได้กำไรมากว่าจะขาดทุนหรือล้มละลาย เป้าหมายธุรกิจ เป้าหมายทางธุรกิจมักจะมุ่งไปสู่การพัฒนาองค์กรให้สามารถมีวัตถุดิบที่ดี มีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ ลงทุนน้อยได้ผลผลิตสูง มีตลาดรองรับและสามารถทำผลประโยชน์ได้สูงสุด แต่เป้าหมายทางธุรกิจการศึกษามีความแตกต่างอย่างมาก เพราะวัตถุดิบนั้นเป็นมนุษย์ไม่ใช่วัตถุที่สามารถจะเลือกได้ให้เหมือนกันได้หมด ความแตกต่างหลากหลายของปัจจัยนำเข้าระหว่างธุรกิจ กับธุรกิจการศึกษาจึงแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ปัจจัยนำเข้าของธุรกิจการศึกษาก็เป็นลูกค้าของสถาบันการศึกษาซึ่งต้องเสียเงินเข้ามารับบริการการศึกษา ธุรกิจการศึกษาจึงเป็นธุรกิจที่ซับซ้อน เป้าหมายธุรกิจการศึกษาจะต้องแตกต่างจากเป้าหมายทางธุรกิจ นั่นคือ โดยปรัชญาแล้วสถาบันการศึกษาจะต้องเป็นสถาบันที่ไม่มุ่งหวังกำไร (Non Profitable organization) ผู้ทำธุรกิจอาจแย้งอยู่ว่าทำธุรกิจไม่หวังกำไร จะทำไปทำไม ที่จริงคำว่ากำไรอาจจะไม่ได้มีหน่วยเป็น “เงิน” เสมอไปในธุรกิจการศึกษาอาจจะหมายถึง กำไรที่ได้พัฒนาคนที่มีความรู้และมีคุณภาพให้แก่สังคมมากขึ้น แต่แน่นอนการจัดการธุรกิจการศึกษาจะต้องมีการจัดการให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีรายได้พอที่จะใช้จ่ายและดำรงธุรกิจให้ก้าวต่อไปอย่างต่อเนื่อง

Read More Author Posted in

ธุรกิจแฟรนไชส์การศึกษาเลือกอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

ธุรกิจแฟรนไชส์การศึกษาอัตราการเติบโตที่ขยายมากขึ้น โดยเฉพาะแฟรนไชส์สถาบันสอนภาษาถือได้ว่ามาแรงที่สุดและยังคงมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้ที่จะลงทุนเปิดแฟรนไชส์สถาบันสอนภาษาให้ได้รับความคุ้มค่ามากที่สุดจะต้องมุ่งเน้นในด้านต่างๆเหล่านี้ หลักสูตรการเรียนการสอนต้องมีจุดเด่นและเป็นมาตรฐานโดยจะต้องมุ่งเน้นการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ โดยผนวกความเบสิกสไตล์เด็กๆ เข้ากับหลักการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ เน้นพัฒนาทักษะด้านภาษาโดยเริ่มจากฟังและพูด สร้างความรู้สึกชอบภาษาให้เกิดขึ้นก่อน พร้อมตามด้วยอ่านและเขียน จะต้องเรียนสนุก ไม่น่าเบื่อโดยจะต้องเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนด้วยการนั่งโต๊ะอยู่กับที่ เป็นการเรียนร่วมกับกิจกรรมสันทนาการสร้างสรรค์ ตำราเรียนและแบบฝึกหัดต้องได้มาตรฐานระดับสากล จะเป็นแนวทางในการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศอย่างถูกต้อง อีกทั้งเหมาะสมกับผู้เรียน ซึ่งข้อควรระวังพบว่าบางสถาบันจัดพิมพ์ตำราขึ้นมาใช้เอง บางสถาบันถ่ายเอกสารเขามาอย่างไม่กลัวเกรงเรื่องลิขสิทธิ์ จะแน่ใจได้อย่างไรว่านั้นคือสิ่งที่ถูกต้องและได้มาตรฐาน สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนต้องมีความทันสมัยมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อผู้เรียน จะช่วยทำให้ผู้เรียนเข้าใจการเรียนมากขึ้น หากสถาบันใดไม่มีสื่อที่ทันสมัยก็จะเป็นวิธีการเรียนการสอนแบบเดิมๆ ครูต้องมีประสบการณ์สอนและได้รับการฝึกอบรมด้านการสอนภาษามาโดยเฉพาะ จะต้องผ่านการทดสอบและฝึกอบรมจากทางสถาบันด้านการสอนภาษาแนวทฤษฎีใหม่ หลักสูตรต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและให้ทันสมัยตลอดเวลา ควรมีการพัฒนาหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอยู่ตลอด แฟรนไชส์ที่ดีต้องมีรูปแบบการการลงทุนที่คุ้มค่าและเหมาะสม สำหรับมือใหม่แล้วการเป็นเจ้าของธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง แน่นอนย่อมเลือกที่ต้องคุ้มค่าต่อการลงทุน การดำเนินการง่าย สะดวกและปลอดภัย และต้องเชื่อถือได้เป็นที่ยอมรับ และจะต้องมีระบบงานที่ดีและมีการสนับสนุนทางด้านต่างๆจะเห็นได้ว่าการลงทุนในธุรกิจการศึกษานั้น โอกาสแห่งความสำเร็จยังมีอยู่มากเพียงแต่ต้องเริ่มจากความเข้าใจในธุรกิจเหล่านี้มีความตั้งใจจริงและเริ่มต้นอย่างถูกต้อง ก็จะส่งผลธุรกิจประสบความสำเร็จไปได้

Read More Author Posted in

แฟรนไชน์การศึกษาธุรกิจที่น่าลงทุนในปี 2013

การเติบโตของธุรกิจแฟรนไชน์ sme เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน อีกทั้งเศรษฐกิจไทยก็ไปในทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะชนชั้นกลางที่มีการจับจ่ายใช้สอยสินค้า ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางสามารถเติบโตได้เรื่อยๆ ธุรกิจแฟรนไชน์มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งทางด้านการลงทุนของผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชน์ และผู้ประกอบการที่นำธุรกิจของตนเองเข้าสู้ธุรกิจรูปแบบแฟรนไชน์  และธุรกิจที่มีโอกาสเจริญเติบโตขึ้นมากกว่าธุรกิจ sme อื่นๆ เห็นจะเป็น ธุรกิจอาหาร เครื่องดื่ม เบเกอรี่ และธุรกิจแฟรนไชน์การศึกษา ในปีนี้แนวโน้มขยายกิจการแฟรนไชน์ ถือว่าเป็นไปได้สูง จากผู้ที่ต้องการหารายได้เพิ่มขึ้น และค่าครองชีพที่เพิ่มมากขึ้นที่ทำให้ธุรกิจมีความก้าวหน้าต่อไป แต่ในขณะนี้มีผู้ที่สนใจทำธุรกิจแฟรนไชน์เพิ่มมากขึ้น เช่น กลุ่มนักศึกษาที่ต้องการมีธุรกิจเป็นของตนเอง กลุ่มผู้ที่ออกจากงานประจำมาทำธุรกิจส่วนตัว กลุ่มคนที่ต้องการมีรายได้เสริม และคนที่กำลังตกงาน ผู้ต้องการซื้อแฟรนไชน์มีมากขึ้นเรื่อยๆที่ต้องอาศัยการศึกษาหาความรู้ในกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ อย่างละเอียด ดังนั้นจะเห็นได้ว่าธุรกิจที่ไม่ได้มาตรฐานหรือธุรกิจที่ไม่มีการศึกษาการลงทุนมาเป็นอย่างดีเริ่มลดลงหายไปจากตลาด อีกทั้งผู้ลงทุนหลายรายประสบปัญหาแฟรนไชน์ที่ขาดทุน ทำให้ผู้ตัดสินใจซื้อต้องศึกษาอย่างรอบคอบมากยิ่งขึ้น ธุรกิจแฟรนไชน์ที่ใช้เงินลงทุนต่ำและได้ผลกำไรไม่มาก ซึ่งทำให้ผู้ลงทุนเห็นถึงความแตกต่างในการลงทุนธุรกิจแฟรนไชน์กับการทำงานประจำ ไม่รู้สึกถึงความก้าวหน้า ทำให้เบื่อ และล้มเลิกกิจการไป ซึ่งทำให้ผู้ขายธุรกิจแฟรนไชน์เกิดปัญหา จะเห็นได้จากที่ผู้ซื้อแฟรนไชน์เริ่มลงทุนกับแฟรนไชน์ที่น่าเชื่อถือมากกว่าธุรกิจแฟรนไชน์ที่มีการลงทุนต่ำ ธุรกิจแฟรนไชน์ประเภทการศึกษาก็มาแรงไม่แพ้กัน เนื่องจากไทยกำลังจะเข้าสู่โลกอาเซียน AEC ดังนั้นผู้ปกครองจึงต้องการให้บุตรหลานมีความรู้ด้านภาษา และให้ความสำคัญทางด้านความรู้ความสามารถด้านนี้ให้มากพอสมควร ด้วยเหตุนี้เองธุรกิจทางด้านการศึกษาจึงมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

Read More Author Posted in

ธุรกิจสอนพิเศษอาชีพอิสระที่ไม่ธรรมดา

การประกอบอาชีพ เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะในสังคมปัจจุบันต่างมีความคิดเห็นในแนวเดียวกันว่าบุคคลจะประสบความสำเร็จและความก้าวหน้าในการดำเนินชีวิตนั้นขึ้นอยู่กับการมีงานทำหรือมีอาชีพ ซึ่งในการประกอบอาชีพแต่ละอย่างนั้นมีลักษณะแตกต่างกันไปเช่นอาชีพประจำและอาชีพอิสระ การประกอบอาชีพอิสระ คือ การประกอบกิจการส่วนตัวเป็นเจ้าของ มีอิสระในการใช้ความรู้ความสามารถของตนในการบริหาร การจัดการทั้งด้านการตลาด ที่ตั้ง ทุน การตรวจสอบและการประเมินผลด้วยตนเอง เป็นอาชีพที่อาจจะอยู่ในหรือนอกระบบเศรษฐกิจ ซึ่งมีการผลิตสินค้าและบริการที่ถูกต้องตามกฎหมาย ผลตอบแทนที่ได้จะเป็นในรูปกำไร ค่าจ้างที่ไม่จำกัดและไม่แน่นอน หรืออาจเป็นทรัพย์สินที่ได้รับจากการลงทุนประกอบกิจการ ในปัจจุบันอาชีพอิสระเป็นที่นิยมของคนรุ่นใหม่และมีหลายอาชีพ เช่นทำธุรกิจส่วนตัว รับจัดงาน การขายสินค้าตรง และการสอนพิเศษ ในด้านของ อาชีพการสอนพิเศษ ในปัจจุบันนี้การสอนพิเศษมีแบบแผนที่ต่างออกไป เช่น การสอนพิเศษออนไลน์ การสอนพิเศษตามบ้าน สอนพิเศษตัวต่อตัว สอนตามสถาบันกวดวิชาต่างๆ นอกจากนั้นผู้สอนที่เป็นนักศึกษาจะทำการสอนโดยนั่งเรียนเป็นกลุ่ม ใช้สถานที่ตามอาคารเป็นสถานที่สอนพิเศษ ซึ่งการสอนพิเศษเป็นวิธีการสอนอีกลักษณะหนึ่งซึ่งมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับการใช้ประสบการณ์ ความชำนาญของผู้สอนจัดให้ผู้เรียนนอกชั้นเรียนหรือนอกหลักสูตร เช่น เรียนภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างประเทศ ในทำนองเดียวกันยังมีการจัดการเรียนการสอนที่เรียกว่าการกวดวิชาซึ่งหมายถึงการจัดการเรียนการสอนที่ผู้สอนหรือผู้ที่กวดวิชาได้จัดกิจกรรมการสอนให้ผู้เข้ารับการกวดวิชามีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่เคยศึกษามาก จะเห็นได้ว่าปัจจุบันได้มีสถาบันกวดวิชาต่างๆเกิดขึ้นมากมาย ทั้งนี้เพื่อสนองกับความต้องการของผู้ที่สนใจ และนอกจากมีสถาบันกวดวิชาต่างๆแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนกวดวิชาสามารถนำความรู้ที่ได้ตามวัตถุประสงค์ของการเรียน และการเรียนพิเศษตอนนี้มีผู้ปกครองส่วนหนึ่งต้องการครูสอนพิเศษแบบเรียนตัวต่อตัวเพิ่มสูงขึ้น การหาครูสอนพิเศษก็จะมีความเฉพาะเจาะจงเลือกตรงสาขาวิชาที่จะให้สอน ดังนั้นอาชีพอิสระการสอนพิเศษเถือเป็นอาชีพที่ไม่ธรรมดาสำหรับยุคปัจจุบันและในอนาคตผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ชอบความเป็นอิสระ เป็นเจ้านายตนเอง น่าจะหันมาประกอบอาชีพนี้ให้มากขึ้นเพื่อเป็นแนวทางพัฒนาการศึกษาไทย

Read More Author Posted in

การศึกษาที่ดีก็จะช่วยให้ภาคหน้าประกอบธุรกิจที่ดี

ทุกวันนี้ “การตลาด” (Marketing) มีความสำคัญในทุกๆ องค์กรไม่เว้นแม้แต่ในธุรกิจการศึกษา เพราะมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐบาลและเอกชนมีแนวโน้มในการชิงส่วนแบ่งทางการตลาดที่สำคัญ ได้แก่จำนวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย จนทำให้เกิดการทำตลาดในธุรกิจการศึกษา (Educational Marketing) โดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการด้านการสื่อสาร ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดความสำเร็จของมหาวิทยาลัยทั้งรัฐบาลและเอกชน โดยมี “สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ สกอ.” เป็นผู้ประเมินมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมีอยู่มากมายแล้วเราจะเลือกเรียนที่ไหนดี บางคนอาจเลือกตามเพื่อน หรือเลือกตามพ่อแม่ ดังนั้นแต่ละมหาวิทยาลัยจึงจำเป็นต้องมีการกำหนด “สาร” (Message) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทำการตลาดที่ส่วนใหญ่จะบอกแต่ “ข้อดี” ที่ต้องการสื่อให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ว่า มหาวิทยาลัยเด่นในด้านใดบ้าง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะบริหารธุรกิจ เพราะวิสัยทัศน์คือ “เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจในเอเชีย” ซึ่งถือเป็น “สาร” ที่ต้องการสื่อว่านักศึกษาที่จบไปสามารถประกอบธุรกิจได้จริง หรืออย่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพก็เน้นไปที่ “มหาวิทยาลัยสร้างสรรค์” ที่ต้องการผลิตนักศึกษาให้มีความคิดสร้างสรรค์สามารถนำเอาความรู้มาประยุกต์ใช้กับการทำงานได้จริง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นอีกหนึ่งแห่งซึ่งถึงแม้จะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมาตั้งสมัยรัชกาลที่ 5 แต่ก็ยังต้องทำการตลาดเช่นเดียวกัน โดยมีกำหนด “สาร” ว่าเป็น “มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับนานาชาติที่มีความก้าวหน้าทางวิชาการ และเป็นศูนย์กลางการจัดการและสร้างระบบการสื่อสารที่ทันสมัย”  โดยได้สร้าง “ห้องข่าวออนไลน์” และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ซึ่งรับผิดชอบดูแลโดย “ศูนย์การสื่อสารนานาชาติแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ปัจจัยที่ทำให้นักศึกษาเลือกเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยมีอยู่มากมายทั้ง “หลักสูตร” ที่ต้องตอบสนองความต้องการของนักศึกษาให้ได้ และ “อาจารย์ประจำหลักสูตร” […]

Read More Author Posted in
Simplue WordPress theme, Copyright © 2013 DicasLivres.org Simplue WordPress theme is licensed under the GPL.