การศึกษาที่มีคุณภาพของเด็กวัยก่อนเรียน

การศึกษาที่มีคุณภาพของเด็กวัยก่อนเรียน   เด็กวัยก่อนเรียนหรือวัยเด็กตอนต้น เป็นวัยที่เด็กมีความต้องการอะไรหลายๆอย่าง ต้องการความเป็นอิสระ อยากรู้ อยากเห็น ต้องการความเป็นตัวของตัวเอง ต้องการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต จึงจัดได้ว่าวัยเด็กเป็นวัยสำคัญที่จะก้าวไปป็นผู้ใหญ่ในอนาคต การอบรมเลี้ยงดู และสภาพแวดล้อมจะเป็นตัวกำหนดให้เด็กเติบโตมาเป็นบุคลิกภาพต่างๆ ฉะนั้นพ่อแม่เป็นบุคคลที่ใกล้ชิดเด็กมากที่สุด ความรักความอบอุ่นจึงเป็นอาหารใจที่วิเศษที่สุดสำหรับเด็กในวัยนี้ และจะก่อให้เกิดเป็นเอกลักษณ์ของเด็กแต่ละคน เด็กอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6 ปีและเรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กความต้องการของเด็ก สอนให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ฝึกพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน เช่น พัฒนาการทางร่างกาย พัฒนาการทางด้านสังคม พัฒนาการทางด้านอารมณ์ และพัฒนาการทางด้านจิตใจ

ช่วงอายุปฐมวัย คือห้าปีแรกของชีวิตนั้นเป็นช่วงเวลาที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาชีวิตของเด็ก สมองของเด็กพัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วงห้าปีแรกของชีวิต เป็นช่วงเวลาที่เด็กมีการพัฒนาทางการรับรู้ ภาษา สังคม อารมณ์และกล้ามเนื้ออย่างรวดเร็ว การพัฒนาทางสมองของเด็กขึ้นอยู่กับการกระตุ้นทางสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพของการเลี้ยงดูและระดับการปฏิสัมพันธ์ที่เด็กได้รับ เด็กทารกที่ได้รับการกอด หยอกล้อ อาทรและกระตุ้นทางการมองเห็นจะได้เปรียบเด็กที่ไม่ได้รับหลายเท่า เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดมีโอกาสที่จะพัฒนาทักษะทางด้านการรับรู้ ภาษา อารมณ์และสังคมอย่างเต็มที่ มีโอกาสที่จะเติบโตขึ้นอย่างสมบูรณ์แข็งแรงและมีความเชื่อมั่นและรู้จักคุณค่าของตนมากกว่าเด็กที่ไม่ได้รับการเอาใจใส่ การพัฒนาในแต่ละด้านนี้ล้วนแต่มีความสำคัญต่อชีวิตความเป็นผู้ใหญ่ของเรา เพราะประสบการณ์ในวัยเด็กเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อความเป็นตัวตน

สภาพแวดล้อมของบ้านเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในช่วงชีวิตวัยเด็ก แต่ถึงกระนั้นก็ตามก็ยังจำเป็นอย่างยิ่งที่เด็กจะต้องได้มีโอกาสรับบริการพัฒนาเด็กปฐมวัยรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เช่นบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พฤติกรรม และทักษะชีวิตของมนุษย์ได้จากการเรียนรู้และการสะสมประสบการณ์ การเรียนรู้ทักษะบางอย่างจะง่ายและ ประสบความสำเร็จในช่วงเวลาหนึ่งมากกว่าอีกเวลาหนึ่งและสังคมจะคาดหวังให้ เด็กแต่ละคนทำพฤติกรรมที่เหมาะสมให้ได้ ในแต่ละช่วงอายุของบุคคล

การศึกษาลักษณะของแผนธุรกิจที่ดี

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นธุรกิจมีหลักการความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการ และทิศทางการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ ล้วนแต่มุ่งเน้นให้ผู้ที่สนใจจะเป็นผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจจะทำธุรกิจค้าทั้งหลาย รวมทั้งอุตสาหกรรมต่างๆ ได้มีโอกาสศึกษาทำความเข้าใจลักษณะของแผนธุรกิจและการเตรียมตัวก่อนทำธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจมีความรู้ความเข้าใจลักษณะของแผนธุรกิจที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานในอนาคตด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
1.มีลักษณะน่าเชื่อถือและสามารถเป็นไปได้จริงในทางปฏิบัติซึ่งแผนธุรกิจที่ดีจะทำให้ผู้ร่วมลงทุนมีความเชื่อใจว่าผู้ประกอบการธุรกิจรายใหม่สามารถทำให้ความคิดตามแผนที่วางไว้เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
2.แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของผู้ประกอบการขนาดย่อม มีพื้นความรู้ด้านการค้ามีความชำนาญเฉพาะด้าน ความสมบูรณ์ครบถ้วนของแผนธุรกิจ ซึ่งจะเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการมีความสามารถ และความตั้งใจจริง เพราะถ้าแผนขอกู้ยังไม่มีคุณภาพขาดความความสมบูรณ์ครบถ้วนย่อมคาดหวังไม่ได้กับประสิทธิผลของการประกอบการ
3.มีลักษณะเฉพาะตัว ที่ชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างจากแนวความคิดเดิมที่ผ่านมาทำให้แผนมีลักษณะเด่นและควรสร้างความน่าเชื่อถือโดยมีข้อมูลพร้อมอ้างอิง
4.สามารถสะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการมีการวางแผนการณ์ดำเนินงานมาอย่างดี เพราะแผนจะบอกถึงระดับความเตรียมพร้อมในธุรกิจที่จะลงทุน ที่ชี้ให้เห็นว่าผู้ประกอบการมีความรู้เท่าทันในธุรกิจนั้นๆ ได้ดีเพียงใด ถ้ามีระดับการเตรียมพร้อมตลอดจนแผนเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินยิ่งทำให้ผู้ร่วมลงทุนรู้สึกเสี่ยงน้อยลง
5. แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการมีความมุ่งมั่น มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้คิดการณ์ไกล และมีวิธีจะจัดการกับสิ่งท้าทายในอนาคตได้อีกด้วย

ดังนั้นการที่จะทำธุรกิจอะไรสักอย่าง ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่หรือธุรกิจขนาดเล็กนั้นล้วนแล้วแต่จำเป็นจะต้องศึกษาแผนธุรกิจต่างๆให้ดีเสียก่อน เพื่อจะไม่ทำให้ธุรกิจนั้นเสี่ยงต่อการลงทุน ฉะนั้นการเลือกธุรกิจในที่นี้หมายถึงถ้าผู้ประกอบการมีความประสงค์ต้องการจะเป็นผู้ประกอบการหรือผู้จัดทำแผนธุรกิจยังไม่รู้ว่าจะทำธุรกิจอะไรดีหรือจะเลือกธุรกิจใดมาจัดทำหรือเขียนแผนธุรกิจสิ่งแรกที่ต้องคิดก่อน คือจะเลือกธุรกิจอะไรที่เหมาะสมกับตนเอง

การจัดการศึกษายุคปัจจุบันส่งเสริมให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

การศึกษาในปัจจุบัน โลกมีการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีต่างๆ มากมายเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ซึ่งผลที่ได้จากการนำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้นอกจากเกิดประโยชน์อันมากมายแล้วยังมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของคนในด้านสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ความรุ่งเรืองของเทคโนโลยีต่าง ๆซึ่งการส่งเสริมให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี พอเพียงกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันจึงเป็นเรื่องที่สำคัญดังนั้นในการพัฒนาคนให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพ สามารถดำรงชีวิต อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนั้น ชุมชนมีความสำคัญเป็นอย่างในการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ยัง จะช่วยให้คนสามารถนำความรู้ไปใช้ได้อย่างแท้จริงสามารถดำรงอยู่ซึ่งวัฒนธรรม และวิถีชีวิตตามสภาพของแต่ละท้องถิ่นได้

สำหรับการศึกษาของไทยในปัจจุบันได้มีการปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและวิถีการดำรงชีวิต ดังนั้นภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการจัดการศึกษาของชาติ เพราะโรงเรียนถือเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน และชุมชนถือเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีคุณค่า ดังนั้นสถานศึกษาแต่ละแห่งจึงได้มีการนำเอาวิถีชีวิต หรือทรัพยากรที่มีในชุมชน มาใช้ในการจัดเรียนการสอน มีการนำคนในชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรท้องถิ่น สอดคล้องและเหมาะสมในการพัฒนาคนในท้องถิ่นนั้น ๆ จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินผลการจัดการศึกษาที่มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นและผู้รู้ในชุมชนมาร่วมกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน เพราะผู้เรียนจะได้เรียนรู้อย่างแท้จริง โดยมีบุคลากร ทรัพยากรและภูมิปัญญาที่สืบทอดซึ่งเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีค่า ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์ และรู้ถึงคุณค่าในการศึกษา คิดเป็น ทำเป็น สามารถประยุกต์สิ่งที่ได้จากการเรียนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตในชุมชนได้ เกิดการเรียนรู้ในทุก ๆ ที่ และเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต

จะเห็นได้ว่าการศึกษาในปัจจุบันนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่การศึกษานั้นจะต้องมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงวิถีการดำรงชีวิต ไม่ว่าจะนำมาวิเคราะห์ ปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง

การพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างอาชีพนักออกแบบผลิตภัณฑ์

การออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ให้ดีจะช่วยดึงดูดความสนใจของลูกค้า

นักธุรกิจบางรายเชื่อว่าการออกแบบบรรจุภัณฑ์ถือเป็นเครื่องสำอางที่ตกแต่งให้สินค้าสวยงาม โดยต้องหาเอกลักษณ์ของสินค้าของตนให้เจอก่อนเป็นสิ่งที่ต้องทำอันดับแรก เพราะภาพลักษณ์ภายนอกของผลิตภัณฑ์สำคัญกับการอยู่รอดในตลาดมากพอๆกับคุณสมบัติภายในของสินค้าชนิดนั้น เนื่องจากภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่มีการแสดงออกผ่านชื่อการค้า โลโก้ การออกแบบผลิตภัณฑ์ และสโลแกนของสินค้า รวมถึงการดีไซน์เว็บไซต์ สิ่งเหล่านี้ช่วยบ่งบอกถึงแนวทางของสินค้าอย่างชัดเจน

การออกแบบผลิตภัณฑ์คือสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่าง โดนใจ ไม่จำเจ จากการนำกระบวนการคิดสร้างสรรค์ทั้งในเชิงสุนทรีย์และในเชิงพานิชย์  ปลูกถ่ายความรู้และความเข้าใจในกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม เพื่อตอบสนองช่องว่างและสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจออกแบบผลิตภัณฑ์ทั้งในระดับอาเซียนและในระดับสากล การสร้างอาชีพนักออกแบบผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นซึ่งสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์และสำรวจความต้องการของผู้ใช้ประกอบกับแนวคิดนอกกรอบที่ไม่ถูกจำกัดอยู่ในคำว่าเป็นไปไม่ได้ หากแต่สร้างความ เป็นไปได้ โดยอาศัยทิศทางของเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในปัจจุบันและในอนาคตเป็นตัวบ่งชี้อีกด้วย

การออกแบบผลิตภัณฑ์มีความสำคัญต่อการพัฒนาธุรกิจสู่ความเป็นสากล เนื่องจากจะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค และยังสามารถลดต้นทุนในการผลิตทำให้มีผลกำไรมากขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจมีความสามารถในการแข่งขันทางด้านการตลาดเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และบริษัทสู่การสร้างตราสินค้าของตนเองให้เป็นที่ยอมรับได้ เป็นการออกแบบภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ การสร้างเครื่องหมายภายนอกเพื่อสร้างรากฐานในจิตใจ การออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นการเพิ่มงบโฆษณาให้สินค้า

เป้าหมายสำคัญของการออกแบบผลิตภัณฑ์

1. ความสำคัญในด้านคุณค่าทาง ศิลปะ งานออกแบบที่ดีทำให้ผลิตภัณฑ์ มีความงามดึงดูดใจ สามารถตอบสนอง รสนิยมของผู้บริโภคได้
2. มีประสิทธิภาพทางอุตสาหกรรม มีการเลือกวัสดุที่ดีเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ลงทุนน้อยแต่มีปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้น
3. มีคุณภาพทางการบริโภค ผลิตภัณฑ์ที่มีการออกแบบที่ดี มีการใช้วัสดุที่ดีมีกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีศักยภาพในการแข่งขันทางพาณิชย์ ผลิตภัณฑ์ที่มีความงาม ความคงทนและความปลอดภัยจะเป็นที่ต้องการของตลาด
5. มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เมื่อบริษัทมีกำไรจากการขายผลิตภัณฑ์ที่มีการออกแบบที่ดี บริษัทจะนำผลกำไรมาลงทุนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
6. มีศักยภาพในการรักษาลูกค้าเดิม การปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมหรือการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวพันกันขึ้นด้วยการออกแบบที่ดีจะช่วยให้บริษัทสามารถรักษาลูกค้าเดิมไว้ได้

การศึกษาด้านการตลาดเพื่อการดำเนินชีวิต

ยุคสมัยปัจจุบันนี้การตลาดมีความสำคัญต่อองค์กรธุรกิจ

คือ เป็นกิจกรรมที่สร้างรายได้และกำไรให้กับองค์กร อันนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า สามารถลดต้นทุนต่อหน่วยให้ต่ำลงได้จากการผลิตและช่วยให้นักธุรกิจมีความคิดริเริ่มและพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ความสำคัญของการตลาดที่มีต่อสังคมคือ กาตลาดจะช่วยเพิ่มมาตรฐานความเป็นอยู่ของประชากร การที่ประเทศให้ความสำคัญต่อหน้าที่ทางการตลาด จะช่วยก่อให้เกิดความเจริญทางเศรษฐกิจอันเป็นผลต่อการเพิ่มมาตรฐานความเป็นอยู่ของประชากรในท้องถิ่นนั้นก่อให้เกิดการจ้างงานมากขึ้น ส่วนความสำคัญของการลาดที่มีต่อเศรษฐกิจคือ การตลาดจะช่วยสร้างความต้องการซื้อในสินค้าและบริการต่างๆ

เนื่องจากการดำเนินธุรกิจมีความยากลำบากเพิ่มขึ้นกว่าในอดีตมาก ทั้งนี้เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนคู่แข่งในธุรกิจประเภทต่างๆที่นับวันแต่จะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ แต่ละธุรกิจก็ต่างที่จะพยายามนำกลยุทธ์ต่างๆมาใช้ เพื่อทำให้ธุรกิจของตนประสบความสำเร็จมากที่สุด ดังนั้นการตลาดก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญของความสำเร็จและความก้าวหน้าในการดำเนินธุรกิจทุกขนาดและทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ ธุรกิจการผลิตสินค้าหรือการให้บริการธุรกิจที่มุ่งหวังกำไร หรือธุรกิจที่ไม่หวังผลกำไร รัฐวิสาหกิจ องค์การเอกชน หรือหน่วยงานรัฐบาล

การดำรงชีวิตประจำวันของผู้บริโภคทั้งหลาย

ในปัจจุบันจะหลีกเลี่ยงการเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆทางการตลาดได้ยากมาก ผู้บริโภคต้องทำกิจกรรมในการซื้อสินค้าและบริการต่างๆอยู่ตลอดเวลา หากสินค้าและบริการต่างๆที่ผลิตขึ้นมานั้นไม่มีระบบตลาดเข้ามาจัดการสินค้าและบริการต่างๆจะไม่ถึงมือผู้บริโภค ผลที่ตามมาก็จะทำให้ประชาชนและสังคมได้รับความเดือดร้อน สภาพเศรษฐกิจก็จะไม่เจริญเติบโต ความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตและดำเนินธุรกิจก็จะไม่เกิดขึ้น จึงกล่าวได้ว่าการตลาดมีความสำคัญที่มีต่อสังคมและบุคคล

การตลาดเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนด้วยการสร้างสมดุลระหว่างแรงดึงและแรงดัน กล่าวคือความต้องการซื้อและความต้องการขาย นอกจากนี้การตลาดสร้างความปรารถนาด้วยการสร้างอารมณ์ ความหวัง ความกลัว และความฝันอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างอันส่งผลให้เกิดการบริโภคอันเป็นการสร้างอุปสงค์นั่นเอง กล่าวคือการตลาดเอื้ออำนวยเศรษฐกิจ หรือการตลาดมีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งบทบาทความสำคัญของการตลาดต้องการสร้างโอกาสให้ผู้ผลิตหรือเจ้าของสินค้าหรือผู้บริโภคได้มีโอกาสพบกันเพื่อและเปลี่ยนสินค้าและบริการตามความพอใจ บทบาทในฐานะตัวเชื่อมโยงนี้เป็นการแก้ปัญหาความแตกต่างระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคในด้านสถานที่ เวลา ข้อมูล มูลค่าของสินค้าหรือบริการ